Punkty odbioru odpadów

POKAŻ
Zobacz listę punktów Ukryj listę punktów

Zbiórka selektywna Zbiórka selektywna

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pokaż na mapie

Adres punktu:
Borowinka 36
22-435 Komarów-Osada
Dane firmy:
ECLER Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan
Kolonia Łaszczówka, Promienna 19
22-600 Tomaszów Lubelski

Sprzęt elektroniczny i elektryczny Sprzęt elektroniczny i elektryczny

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pokaż na mapie

Adres punktu:
Borowinka 36
22-435 Komarów-Osada
Dane firmy:
ECLER Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan
Kolonia Łaszczówka, Promienna 19
22-600 Tomaszów Lubelski

Przeterminowane leki Przeterminowane leki

Apteka Prywatna pokaż na mapie

Adres punktu:
Rynek 6
22-435 Komarów-Osada
Dane firmy:
ECLER Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan
Kolonia Łaszczówka, Promienna 19
22-600 Tomaszów Lubelski
Apteka Prywatna pokaż na mapie

Adres punktu:
Rynek 33
22-435 Komarów-Osada
Dane firmy:
ECLER Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan
Kolonia Łaszczówka, Promienna 19
22-600 Tomaszów Lubelski
NZOZ Przychodnia Komarów pokaż na mapie

Adres punktu:
Rynek 12
22-435 Komarów-Osada
Dane firmy:
ECLER Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan
Kolonia Łaszczówka, Promienna 19
22-600 Tomaszów Lubelski

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2018 r. Pobierz

Firmy zajmujące się wywozem odpadów

ECLER Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan
Kolonia Łaszczówka, Promienna 19
22-600 Tomaszów Lubelski
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Dębowiec 165
22-420 Skierbieszów

Poziomy recyklingu

Jak segregować odpady!

 • PAPIER
  • Wrzucamy
   • gazety i czasopisma,
   • gazetki reklamowe, ulotki,
   • książki i zeszyty,
   • papier szkolny i biurowy,
   • torebki papierowe,
   • tektura i opakowania tekturowe,
   • papier pakowy..
  • Nie wrzucamy
   • zabrudzony i zatłuszczony papier,
   • papier z folią,
   • kartony po mleku i napojach,
   • tapety, worki po cemencie, wapnie, gipsie.
 • SZKŁO (białe i kolorowe)
  • Wrzucamy
   • butelki szklane po napojach i słioiki (bez zawartosci i nakrętek),
   • szklane opakowania po kosmetykach.
  • Nie wrzucamy
   • ceramiki, szkła stolowego, luster,
   • porcelany, kryształu,
   • szyb samochodowych, szkła okiennego, żarówek, świetlówek.
 • TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
  • Wrzucamy
   • zgniecione i odkręcone butelki PET (nakrętki wrzucać oddzielnie),
   • butelki po chemii gospodarczej (puste),
   • folia, worki, reklamówki,
   • opakowania kartonowe (umyte i zgniecione),
   • opakowania metalowe i aluminiowe,
   • drobne metale, dezodoranty i inne kosmetyki w aerozolu.
  • Nie wrzucamy
   • opakowań po lekach,
   • baterii,
   • styropianu,
   • zabawek, sprzetu AGD.
 • ODPADY BIODEGRADOWALNE
  • Wrzucamy
   • trawa,
   • liście.
  • Nie wrzucamy
   • ziemia,
   • kamienie.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2019 roku

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - informacje

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 r. zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami. Utrzymanie czystości i porządku w gminach stało się obowiązkowym zadaniem własnym gminy, przenosząc w całości odpowiedzialność za zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na gminę, wprowadzając jednocześnie obowiązek ponoszenia przez mieszkańców, kosztów funkcjonowania systemu w formie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali), zmniejszenie ilości dzikich wysypisk oraz procesu palenia śmieci w domowych kotłowniach.


Gmina Komarów-Osada systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objeła wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą), zobowiązane są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, tzn. mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

info_1
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze naszej gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komarów-Osada (Uchwała nr XX/137/16 Rada Gminy Komarów-Osada z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarów-Osada).

. info_2

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

 1. w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
 2. w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

  info_3

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji określa Uchwała Nr XIX/134/16 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej).


info_4

Stawki opłaty, terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na terenie Gminy Komarów-Osada obowiązuje jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od gospodarstwa domowego, zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość w miesięcznej wysokości.

 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 1. gospodarstwa domowe 1 osobowe: 11,00 zł;
 2. gospodarstwa domowe 2 - 3 osobowe: 22,00 zł;
 3. gospodarstwa domowe 4 - 5 osobowe: 30,00 zł;
 4. gospodarstwa domowe 6 i więcej osób: 38,00 zł.

 Niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 1. gospodarstwa domowe 1 osobowe: 7,00 zł;
 2. gospodarstwa domowe 2 - 3 osobowe: 15,00 zł;
 3. gospodarstwa domowe 4 - 5 osobowe: 20,00 zł;
 4. gospodarstwa domowe 6 i więcej osób: 25,00 zł.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujący się oddzielnie, tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w okresach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, bez wezwania gotówką, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Komarów-Osada lub u wyznaczonych inkasentów.

OBOWIĄZUJĄCY NR KONTA BANKOWEGO URZĘDU GMINY KOMARÓW-OSADA DO WPŁATY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

PBS ZAMOŚĆ O/KOMARÓW 

Nr 25 9644 0007 2010 0050 0539 0090

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada lub pod numerem telefonu 084 6153102, 6388645, 6388651

Akty prawne

System gospodarki odpadów na terenie Gminy regulują następujące akty prawne:

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z2016 r., poz. 250 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 645) - akt utracił moc z dniem 31.12.2016 r.;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167);

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję